Hei alle medlemmer  i NMGK , Rogaland

Årsmøte i NMGK Rogaland februar 2021 -Elektronisk

Pga Covid 19 restriksjoner med maksimum 10 deltagere,

gjør vi årsmøtet på e-post denne gangen slik som tidligere antydet den 28.januar 2021.

Agendaen er som følger: 

 1. Årsrapport
 2. Regnskap 
 3. Vedtekter for NMGK Rogaland
 4. Samarbeidsavtale mellom Rogaland MG Center og NMGK Rogaland
 5. Valg 

Det er ikke kommet inn andre saker som noen ønsker behandlet av Årsmøtet. 

Årsmeldingen  er vedlagt på senterside. 

Regnskapet er også vedlagt på senterside. 

Vedtekter for NMGK Rogaland er vedlagt på senterside

Samarbeidsavtale mellom Rogaland MG Center og NMGK Rogaland ,denne saken trekkes, og vi vil gi nærmere informasjon så snart som mulig

På valg til styret er Arvid Johnsen som nestleder  og Erling Vølstad  som kasserer. Begge er villige til å ta gjenvalg. Det er ikke kommet inn forslag til andre kandidater, eller kandidater til styret i tillegg til dagens medlemmer. 

Revisor : Per Olsson

Valgkomite: Arne Kristian Aanensen og Johan Ørke

Dersom du har innvendinger mot Årsmelding, Regnskap, Vedtekter eller Valg,

gi tilbakemelding på e-post bjorn.vesteras@lyse.net til Senterleder Bjørn Erik Vesterås

innen torsdag25. februar 2021 kl 16:00. 

Styret vil da ta opp innvendingen og eventuelt komme med revidert forslag. 

Dersom det ikke kommer innvendinger innen 25.februar 2021 kl 16:00 betrakter styret de fremlagte sakene som godkjent og vedtatt av Årsmøtet. 

**************************************************************************************************************************************************************************************

ÅRSRAPPORT 2020

SENTER: Rogaland

DATO: 15.februar 2021

SKREVET AV: Bjørn Erik Vesterås med flere

 

MØTER - TURER - AKTIVITETER/ARRANGEMENTER:

SENTERLEDELSE I 2020

Bjørn Erik Vesterås Senterleder

Arvid Johnsen Nestleder

Erling Vølstad Kasserer

Per Emil Søren Styremedlem og medlem av Verkstedgruppe og styremedlem i Rogaland MG Center

Reidar Mykletun, Styremedlem og leder av Tur og aktivitetesgruppe

 

MØTELOKALE:

Møtelokalet

14. mai flytter NMGK Rogaland inn i lokalene på Soma.I tillegg til verksted og biloppstillingsplasser har vi et møterom ,der har vi når korona sitasjonen har tillatt det hatt møter ,og ikke minst tirsdags treff med kaffi og gode historier.Møtelokalene har i høst fått en oppgradering med nytt kjøleskap, projektor og en noe mer hensiktsmessig møblering.

MEDLEMMER: 68 hovedmedlemmer pluss 8 familiemedlemmer

INFORMASJON TIL MEDLEMMENE: Rogaland Senter har i 2020 hatt god kommunikasjon med medlemmene.

Kommunikasjonen har gått via e-mail. En person (Jan Langeland) har påtatt seg ansvaret for å vedlikeholde en oppdatert e-post liste som benyttes til utsending av nyheter, tur/møtereferater og andre meldinger fra senterledelsen.

Senterets sider på nmgk.no benyttes flittig og i 2020 er det lagt ut 16 artikler hvorav 11 turreferater. 

Senteret utgir også et eget medlemsblad ‘’Kjekt med MG’’. Dette sendes ut til medlemmene på e-post kvartalsvis.

 

SENTERMEDLEMMERS TILLITSVERV I NMGK VED ÅRSSKIFTET 2019/2020:

Styremedlem Bjørn Erik Vesterås

DIVERSE

VerkstedgruppeVi har en verkstedgruppe bestående av Erling Vølstad, Arvid Johnsen, Per Emil  Søreng og leder Kjetil Arnøy, som bistår medlemmene etter beste evne med vedlikehold og evt. tekniske problemer.

Verkstedgruppen har i løpet av våren/ sommeren gitt verkstedet en virkelig ansiktsløfting, og vi har nå et velfungerende verksted og delelager med nye og brukte deler, samt oljer, filter, plugger og det en måtte trenge til service og vedlikehold på våre kjære MG`er.
Den 9. Juni inviterte verkstedgruppen til Åpent hus i de nyrenoverte verkstedlokalene, det ble servert nystekte lapper, pølser, brus og kaffe, og over 20 MG`er i alle regnbuens farger hadde funnet veien til Soma i det fine været.

Møter, turer og arrangement

For NMGK-Rogaland senter ble 2020 en aktiv sesong, på tross av koronarestriksjonene. F.o.m. 10. november og ut året var senteret stengt for alle typer møter grunnet koronarestriksjoner. Aktivitetene ble også begrenset av restriksjoner i andre deler av året, men senteret gjennomførte likevel følgende arrangement og turer mellom restriksjonene (se omtale og bilder under Senternytt/Rogaland senter på NMGK sin hjemmeside: (http://www.nmgk.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=590  )

 • Kaffe- og mekketreff hver tirsdag kl. 1200, unntatt i juli og i perioder med koronarestriksjoner. Kaffe- og mekketreff er også avholdt på kveldstid, kl. 1900 den 26. mars og 30. april, samt siste torsdag i måneden f.o.m. 24. august t.o.m. 29. oktober.
 • Tre medlemsmøter.
 • Fem aftenturer i nærmiljøet med start kl. 1800 fra klubbhuset på Soma, hver tirsdag f.o.m. 21. april t.o.m. 29. september med unntak av juli måned. Aftenturene var satt opp med forbehold om brukbart kjørevær og at noen stiller opp for å delta. Kvelden før (mandager) sendte Kjetil ut påminnelser om aftentur på SMS til de som ønsket å stå på en slik påminningsliste.
 • Fire spontane dagsturer – lørdager eller søndager – etter initiativ av turgruppen eller enkeltmedlemmer. Turene hadde en varighet på 4 – 7 timer, medlemmene tok med picknickkurver, og kjørelengden kunne være 100 – 150 km. Antall biler varierte fra seks til tolv.
 • En tredagers tur til Ulvik med overnatting på Brakanes hotell der elleve biler deltok, alle med co-drivere.
 • Åtte biler, alle med co-drivere, deltok på Norsk MG-treff på Lista fra 13. – 16. august.
 • Niende juni ble det arrangert «Åpen dag» på klubbhuset på Soma med orientering om klubbens planer og tilbud etter flytting til Soma og sammenslåing med Rogaland MG Center. Turgruppen grillet pølser, stekte lapper og serverte kaffe og te, og gjestene ble vist om i verkstedet. Verkstedgruppen hadde tatt initiativ til arrangementet og stod for gjennomføringen.
 • Tirsdag 3. juni ble en grillaften arrangert på landstedet til Marion og Carsten Bowitz på Høle, en av medlemmene i NMGK-Rogaland. 15 biler med co-drivere deltok.

Tre biler med co-drivere var påmeldt NMGK jubileumsrally som dessverre ble avlyst. En todagers tur til Skånevik var planlagt 22.- 23. august, og 18 biler med co-drivere deltakere var påmeldt. Dessverre måtte turen avlyses grunnet ekstremt dårlig vær. Turen skulle erstatte en planlagt tur til Danmark, som ble avlyst grunnet koronarestriksjoner. Av samme grunn ble et motortreff i Jærhagen og et veteranbiltreff i Hommersåk avlyst, og samme skjebne led den tradisjonsrike smalahovefesten.

NMGK Rogaland 15.februar 2021

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Vedtekter for Norsk MG Klubb Rogaland Senter

Fastsatt av foreningens årsmøte 27.02 2021

 • 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk MG Klubb Rogaland Senter, forkortet NMGK Rogaland. Foreningen ble stiftet 17.september 2014

 • 2 Formål

NMGK Rogaland er lokal forening for eiere av bilmerket MG og andre som vil tiltre foreningens formålsparagraf. Den har sitt virke i Rogaland fylke.

NMGK Rogaland skal arbeide for bevaring og bruk , økt forståelse og kunnskap om biler av merket MG.

NMGK Rogaland er tilknyttet Norsk MG Klubb som et regionalt senter og er, som følge av denne tilknytningen, tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) og MG Car Club (MGCC) (i Storbritannia).

 • 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 • 4 Medlemskap og opphør av medlemskap

Medlemmer av Norsk MG Klubb med forankring i Rogaland kan etter eget ønske opptas som medlemmer i NMGK Rogaland. Forankring betyr i denne sammenheng ikke nødvendigvis å være bosatt.

Utmelding skjer skriftlig til styret og til matrikkelfører i Norsk MG Klubb.

 • 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

 • 6 Kontingent

Kontingent kan fastsettes av årsmøtet I Norsk MG Klubb. Slik fastsatt kontingent betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av senteret. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Årsmøtet kan også etablere en frivillig kontingent I NMGK Rogaland. Medlemmer som betaler slik frivillig kontingent oppnår ingen spesielle stemmerettsfordeler på årsmøtet.

 • 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. De kan imidlertid motta refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til refusjon av faktiske utgifter skal fremkomme av budsjett og regnskap.

 • 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i februar eller mars måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene gjennom bruk av epost og ved kunngjøring på Norsk MG Klubbs nettsted. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, samt avgitte elektroniske stemmer. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 

 • 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. 

 • 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig og elektronisk gjennom avstemming organisert på klubbens hjemmeside. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 • 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle styrets årsmelding

2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

3. Behandle innkomne forslag

4. Vedta foreningens budsjett

5. Velge:

a) Leder

b) Nestleder

c) Kasserer

d) To styremedlemmer

e) Revisor

 • 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 13 Styret

Foreningen ledes av et styre med 5 ordinære medlemmer slik:

 • Senterleder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • To styremedlemmer

De ordinære medlemmene i styret velges av årsmøtet for en periode på 2 år.

Senterleder velges i partallår og nestleder i oddetallsår.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Referatføre styrets arbeid og kunngjøre alle vedtak.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

4. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

5. Representere NMGK Rogaland utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 • 14 Grupper /avdelinger

NMGK Rogaland kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. NMGK Rogaland årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele NMGK Rogaland, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere NMGK Rogaland utad uten styrets godkjennelse.

 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 • 16 Oppløsning

Oppløsning av NMGK Rogaland kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Hvis vedtak om oppløsning stadfestes på ekstraordinært årsmøte skal foreningens aktiva oppbevares av Norsk MG Klubb i inntil 3 år i den hensikt å re-etablere foreningen så snart det lar seg gjøre. Etter 3 år tilfaller foreningens aktiva den forening som ekstraordinært årsmøte bestemmer..

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av NMGK Rogaland. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

 

SENTER REGNSKAP 2020

IMG 20210218 0001