Til:      Medlemmene i NMGK Rogaland senter

Fra:    Bjørn Erik Vesterås, senterleder

Dato: 25.02.2021

Sak:    NMGK Årsmøteprotokoll 2020

 

Årsmøtet i NMGK Rogaland februar 2021 ble gjennomført elektronisk.

Saksliste ble sendt ut som epost og lagt inn på senterets hjemmeside i NMGK-portalen 18. februar. Medlemmene ble gitt en ukes frist til å komme med merknader, og styret ble samlet den 25. februar for å godkjenne utfallet av eventuelle voteringer eller merknader. Følgende saker var oppført og gjengis her med vedtak:

  1. Årsrapport (Vedlagt innkallingen): Ingen merknader – Årsrapporten ble godkjent.
  2. Regnskap (Vedlagt innkallingen): Ingen merknader – regnskapet ble godkjent
  3. Vedtekter for NMGK Rogaland (Vedlagt innkallingen). Ettersom NMGK sentralt har vedtekter som også er gyldige for NMGK Rogaland Senter, så ikke styret behov for egne vedtekter for senteret. Unntaket var punktene 8 – 13 og 15 - 16 i vedtektsforslaget, som omhandler styring, og som kommer som tillegg til de sentrale vedtektene. Videre hadde NMGK sentralt påpekt behov for presisering av teksten når styring og ledelse ble omtalt. Følgende tekst ble derved vedtatt:

    Årsmøte i NMGK Rogaland Senter

           Årsmøtet, som holdes hvert år i februar eller mars måned, er foreningens høyeste myndighet.

          Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene gjennom bruk av epost og ved kunngjøring på Norsk MG Klubbs nettsted. Forslag som skal behandles på årsmøtet            skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

          Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

          Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, samt avgitte elektroniske stemmer. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

         På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det.           Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 

         Ledelse av årsmøtet i NMGK Rogaland Senter

         Årsmøtet ledes av valgt dirigent. 

         Stemmegivning på årsmøtet i NMGK Rogaland Senter

         Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

         Valg foregår skriftlig og elektronisk gjennom avstemming organisert på klubbens hjemmeside. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme                             avstemming,  må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte             kandidater, eller        annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

         Oppgaver for årsmøtet i NMGK Rogaland Senter

        Årsmøtet skal:

       1. Behandle styrets årsmelding

       2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

       3. Behandle innkomne forslag

       4. Vedta foreningens budsjett

      5. Velge:

      a) Leder

      b) Nestleder

      c) Kasserer

      d) To styremedlemmer

      e) Revisor

     Ekstraordinære årsmøter i NMGK Rogaland Senter

     Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

     Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

     Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

    Styret i NMGK Rogaland Senter

    Foreningen ledes av et styre med 5 ordinære medlemmer slik:

  • Senterleder
  • Nestleder
  • Kasserer
  • To styremedlemmer

    De ordinære medlemmene i styret velges av årsmøtet for en periode på 2 år. Senterleder velges i partallår og nestleder i oddetallsår.

    Styret skal:

    1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

    2. Referatføre styrets arbeid og kunngjøre alle vedtak.

    3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

    4. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

    5. Representere NMGK Rogaland utad.

    Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

    Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

    Vedtektsendring

    Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i NMGK Rogaland Senter etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

    Oppløsning

    Oppløsning av NMGK Rogaland kan bare behandles på ordinært årsmøte i NMGK Rogaland Senter. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.         Hvis vedtak om oppløsning stadfestes på ekstraordinært årsmøte, skal foreningens aktiva oppbevares av Norsk MG Klubb i inntil 3 år i den hensikt å re-etablere foreningen så snart det lar seg gjøre.           Etter 3 år tilfaller foreningens aktiva den forening som ekstraordinært årsmøte bestemmer.


4. Samarbeidsavtale mellom Rogaland MG Center og NMGK Rogaland: Sak 4 ble trukket før møtet ettersom en ikke fikk til en akseptabel samarbeidsavtale med RMGC.

5. Valg:

    Revisor: Per Olsson

    Valg til styret: Arvid Johnsen (nestleder) og Erling Vølstad (kasserer) stod på valg. Begge var villige til å ta gjenvalg. Det var ikke kommet inn forslag til andre kandidater, eller kandidater til styret i tillegg      til dagens medlemmer. Arvid Johnsen (nestleder) og Erling Vølstad (kasserer) ble derved gjenvalgt som styremedlemmer for 2 nye år med samme roller som før.

Ingen andre saker ble innmeldt for behandling på Årsmøtet.

NMGK Rogaland, 25.februar 2021.

Bjørn Erik Vesterås    Erling Vølstad    Per Emil Søreng           Arvid Johnsen        Reidar J. Mykletun

Senterleder                  Kasserer           Styremedlem                     Nestleder           Styremedlem, referent

 

 For de som ønsker det ligger protokollen som pdf dokument ==> her.